Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc việt nam

Tiêu điểm

Cơ cấu tổ chức bộ máy

I. Đại hội đồng cổ đông, gồm các cổ đông là các tổ chức sau:

1. Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Người đại diện quản lý phần vốn góp: 

- Ông Đặng Hoài Nam

- Ông Nguyễn Viết Tân

- Bà Nguyễn Thị Hoài Phương

2. Công ty TNHH Liên hợp Vạn Cường.

Người đại diện quản lý phần vốn góp: Ông Nguyễn Thủy Nguyên

3. Công ty Cổ phần Đạt Thành.

Người đại diện quản lý phần vốn góp: Bà Nguyễn Thị Thanh

II. Hội đồng quản trị, gồm có 05 thành viên:

1. Ông Đặng Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT.

2. Ông Nguyễn Thủy Nguyên - Ủy viên.

3. Ông Nguyễn Viết Tân- Ủy viên.

4. Bà Nguyễn Thị Hoài Phương - Ủy viên.

5. Ông  Ngô Văn Sỹ- Ủy viên.

III. Ban Kiểm soát, gồm có 03 thành viên:

1. Bà Huỳnh Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban.

2. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Thành viên.

3. Bà  Trần Thị Hậu - Thành viên.

IV. Ban Giám đốc, gồm có 04 thành viên:

1. Ông Nguyễn Viết Tân - Giám đốc.

2. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Giám đốc.

3. Bà Nguyễn Thị Hoài Phương - Phó Giám đốc.

4. Ông Ngô Văn Sỹ - Phó Giám đốc

V. Sơ đồ tổ chức.


Các bài viết khác

video

:: Các CTY thành viên VEC